Rà soát tiêu chuẩn ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1659/QĐ-TTg

Thứ sáu, 10/07/2020 15:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/7/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3339/BXD-TCCB gửi các đơn vị hành chính và sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc rà soát tiêu chuẩn ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1659/QĐ-TTg.

Thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chương trình Quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”; Công văn số 3266/BNV-ĐT ngày 01/7/2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung sau đây:

Rà soát thực trạng năng lực, trình độ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; nghiên cứu, đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Xây dựng (Biểu mẫu kèm theo).

Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ Xây dụng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/7/2020 đế tổng hợp; bản mềm gửi vào hòm thư daotaobxdvutccb@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3339-BXD-TCCB_10072020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3339/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)