Thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045

Thứ hai, 18/05/2020 15:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 2015/QĐ-UBND ngày 14-5-2020 thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung là Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản. Thường trực Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, đại diện lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND thành phố, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ban của HĐND thành phố: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Đô thị, Pháp chế.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là tổ chức triển khai, tham mưu giúp UBND thành phố xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; định kỳ tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo để nắm tình hình, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc các vấn đề lớn, quan trọng, Ban Chỉ đạo tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, cho ý kiến.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm làm việc với các ban, bộ, ngành trung ương, đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Về nguyên tắc hoạt động, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập thể thảo luận, Trưởng ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện. Hoạt động của Ban Chỉ đạo đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật... Những vấn đề lớn, phức tạp được tham khảo ý kiến các chuyên gia và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trước khi đưa ra Ban Chỉ đạo thảo luận, quyết định.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)