Hướng dẫn về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ tư, 24/06/2020 18:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 453/BQLDA-VP ngày 11/6/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Thuận về việc sử dụng chi phí quản lý dự án giữa Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3055/BXD-KTXD ngày 24/6/2020 có ý kiến như sau:

Hiện nay chi phí quản lý dự án gồm các chi phí theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ. Định mức chi phí quản lý dự án quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trong giai đoạn từ năm 2013-2016, đối với các dự án đầu tư xây dựng như nêu tại Văn bản số 453/BQLDA-VP ngày 11/6/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Thuận thì định mức chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Chi phí quản lý dự án là nguồn kinh phí cần thiết cho Chủ đầu tư để tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Trường hợp Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) giao Ban quản lý dự án trực thuộc do UBND tỉnh thành lập thì Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án xác định nhiệm vụ, phân công trách nhiệm giữa Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án. Đồng thời thống nhất xác định chi phí quản lý dự án tương ứng với nhiệm vụ, trách nhiệm giữa hai bên. Tổng chi phí quản lý dự án của Sở Giao thông vận tải và Ban quản lý dự án không vượt định mức chi phí quản lý dự án quy định tại Quyết định sổ 957/QĐ-BXD.

Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3055-BXD-KTXD_24062020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3055/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)