Yên Bái: Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015 (giai đoạn 2)

Thứ tư, 28/10/2020 14:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015 (giai đoạn 2) theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban.

Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 đặt tại Sở Xây dựng; được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng trong giao dịch, chỉ đạo, điều hành thuộc thẩm quyền của Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015 hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; tự giải thể sau khi kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015 (theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ), (gọi tắt là Đề án). Chỉ đạo các ngành, các cấp và tổ chức đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo chức năng và nhiệm vụ được phân công. Định kỳ thực hiện báo cáo và tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện, chuẩn bị nội dung cho việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án định kỳ 6 tháng và một năm; Thực hiện nhiệm vụ liên quan theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Đề án.

Nguồn: Yenbai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)