Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 10

Thứ tư, 18/11/2020 17:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 386/BDN ngày 29/10/2020 với các nội dung kiến nghị:

1. Câu số 7: Hiện nay, các khu vực nông thôn của tỉnh Tây Ninh vẫn có nhu cầu thực hiện các dịch vụ công ích được quy định tại Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị, Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị, Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị, Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. Tuy nhiên, các định mức của Bộ Xây dựng công bố tại các Quyết định vừa nêu chỉ áp dụng cho khu vực đô thị nên địa phương không có cơ sở để triển khai cho khu vực nông thôn. Đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung thêm quy định áp dụng cho khu vực nông thôn ngoài các định mức của các lĩnh vực đã được công bố tại các Quyết định nêu trên.

Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng đã công bố các tập định mức dự toán trong các lĩnh vực dịch vụ công ích theo các Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, được áp dụng cho các  loại đô thị, cấp đô thị và cả khu dân cư nông thôn tập trung.

Đối với việc thực hiện và quản lý dịch vụ công ích tại khu vực nông thôn, trường hợp chưa có định mức của các công tác thuộc các lĩnh vực dịch vụ công ích áp dụng cho khu vực nông thôn trong hệ thống định mức theo quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích, giá dịch vụ công ích hiện hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, tổ chức xây dựng bổ sung làm căn cứ triển khai công việc tại địa phương theo các quy định về quản lý định mức có liên quan.

2. Câu số 8: Theo khoản 1 Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, quy định Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án giá dịch vụ thoát nước đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Sở Xây dựng không phải là đơn vị trực tiếp đầu tư, quản lý, vận hành nên không thể chủ trì xây dựng phương án giá, đối với các dự án này thì phải do các đơn vị được giao làm chủ đầu tư (chủ sở hữu) chủ trì, phối hợp với đơn vị thoát nước (đơn vị quản lý, vận hành) thực hiện sẽ phù hợp hơn hoặc có thể thuê tổ chức có năng lực để lập phương án giá. Đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu ban hành khung giá dịch vụ thoát nước chung để áp dụng cả nước và điều chỉnh nhiệm vụ (khoản 1 Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP) đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước giao cho chủ đầu tư tổ chức lập phương án giá.

Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Việc thực hiện và quản lý dịch vụ thoát nước là một trong những trách nhiệm căn bản và cấp thiết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm ổn định đời sống của người dân tại các đô thị và khu dân cư tập trung. Trong thực tế hiện nay, nguồn vốn chủ yếu để thực hiện dịch vụ thoát nước vẫn là ngân sách nhà nước, do đó để quản lý nguồn vốn dành cho lĩnh vực này, tránh thất thoát thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời đảm bảo được hiệu quả của dịch vụ thoát nước, việc giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng, kiểm soát giá dịch vụ thoát nước đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước như quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải là phù hợp, thể hiện vai trò quản lý của cơ quan chuyên ngành tại địa phương đối với việc cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn.

Trên cơ sở yêu cầu đơn vị được giao là chủ đầu tư (chủ sở hữu) và đơn vị thoát nước (đơn vị quản lý, vận hành) lập phương án giá dịch vụ thoát nước, Sở Xây dựng kiểm tra, xác định phương án giá dịch vụ thoát nước phù hợp với điều kiện thực tế thực hiện và các quy định có liên quan (hoặc thuê tổ chức có năng lực lập phương án giá trong trường hợp cần thiết), gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Riêng với lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 21/4/2015 công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý nước thải sinh hoạt, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng vào việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý vận hành cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu để ban hành những quy định phù hợp với chức năng quản lý được giao và thực tiễn thực hiện của lĩnh vực thoát nước trong thời gian tới đây.

3. Câu số 9: Tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng quy định: Sở Xây dựng tổ chức lập, Sở Tài chính thẩm định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP quy định giao cho chủ đầu tư lập phương án giá đối với nguồn vốn ngoài ngân sách. Việc quy định giao Sở Xây dựng tổ chức lập mà không phải là chủ đầu tư thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì Sở Xây dựng không phải là đơn vị trực tiếp đầu tư xây dựng nghĩa trang. Đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu ban hành khung giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng chung để áp dụng cả nước và điều chỉnh nhiệm vụ (khoản 1 Điều 28 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP) đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì giao cho chủ đầu tư tổ chức lập phương án giá.

Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, Chính phủ đã giao Sở Xây dựng các địa phương là cơ quan tổ chức lập giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng (tổ chức, yêu cầu và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án giá theo quy định) đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Việc tổ chức lập giá dịch vụ giao Sở Xây dựng thể hiện vai trò quản lý của cơ quan chuyên ngành, kiểm soát và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách đối với việc cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn. Trên cơ sở phương án giá do chủ đầu tư lập theo yêu cầu, Sở Xây dựng kiểm tra xác định giá dịch vụ nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phù hợp với điều kiện thực tế của quá trình thực hiện dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng của dự án và các nguyên tắc xác định giá khác theo quy định của pháp luật, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng tại Thông tư số 14/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018 làm cơ sở để lập, thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng đối với các nghĩa trang và cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, chủ đầu tư là đơn vị lập và phê duyệt giá. Việc thực hiện dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng trong thực tiễn được xã hội hóa, có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư tư nhân với nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc chất lượng dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường; do đó việc ban hành khung giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng chung để áp dụng cả nước là không cần thiết.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5583/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)