Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 10

Thứ tư, 18/11/2020 17:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị:  Tại điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định: Người quyết định đầu tư quyết định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, hình thức hợp đồng. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Luật Đấu thầu năm 2013 thì người đứng đầu chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP để phù hợp với các quy định của Luật Đầu thầu năm 2013.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5582/BXD-KTXD xin trả lời như sau:

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/8/2019 là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án theo hình thức công tư PPP xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng nhận được những phản ánh của các Bộ, ngành, địa phương đơn vị có liên quan về những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, trong đó có nội dung như ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa đã nêu.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đang khẩn trương dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, đồng thời khắc phục những vướng mắc, bất cập nêu trên, dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành trong Quý 4/2020.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5582/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)