Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, 18/11/2020 17:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 17/6/2020, để đảm bảo các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời cập nhật triển khai, tránh lúng túng và chậm trễ tiến trình đầu tư”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5566/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020. Để triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng đã tham mưu trình Chính phủ ban Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, trong đó phân công Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo 05 Nghị định và 02 Thông tư hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng với tiến độ hoàn thành trong quý IV năm 2020. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tích cực hoàn thiện dự thảo các Nghị định và Thông tư theo đúng tiến độ đã đề ra.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5566/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)