Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Thứ sáu, 13/11/2020 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cát nhân tạo làm cơ sở sử dụng trong thiết kế, thi công, quản lý chi phí đầu tư, quản lý chất lượng công trình…; quy định lộ trình việc bắt buộc sử dụng tỷ lệ cát nhân tạo làm vật liệu san lấp trong các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5511/BXD-KHCN trả lời như sau:

1. Về Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cát nghiền nhân tạo:

Bộ Xây dựng đã biên soạn, chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn TCVN 9205:2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa

- Tiêu chuẩn TCVN 9382:2012 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo nghiên cứu xây dựng các cấp phối vữa xây, trát, bê tông thông dụng và sử dụng cát nghiền phuc vụ xác định chi phí xây dựng công trình, dự kiến hoàn thành năm 2021.

2. Định mức sử dụng cát nghiền nhân tạo:

Việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng cát nghiền nhân tạo trong xây dựng là phù hợp với chủ trương của Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017, trong đó đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây dựng ở một số địa phương, giải pháp sản xuất vật liệu thay thế cát tự nhiên. Thực hiện theo chủ trương này ở một số địa phương đã có các doanh nghiệp tham gia đầu tư dây chuyền, công nghệ sản xuất cát nghiền nhân tạo nhưng việc sản xuất, sử dụng cát nghiền ở mức độ chưa phổ biến trên toàn quốc. Thực tế, cũng đã có một số địa phương xây dựng định mức cấp phối bê tông, cấp phối vữa sử dụng cát nghiền (bột đá) (như: Hà Giang, Quảng Ninh...). Tuy nhiên, do công nghệ sản xuất cát nghiền hiện chưa đồng bộ, các địa phương đa số còn sử dụng thiết bị lạc hậu nên tỷ trọng cốt liệu nghiền chưa đáp ứng được tiêu chuẩn. Do đó, ảnh hưởng đến việc xác định định mức cấp phối đối với cát nghiền nhân tạo để ban hành áp dụng chung.

Để phục vụ công tác quản lý và xây dựng định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo, các địa phương có nhu cầu sử dụng cát nghiền nhân tạo phổ biến căn cứ phương pháp xác định định mức Bộ Xây dựng đã hướng dẫn và tổ chức xây dựng định mức cho các công việc đặc thù của địa phương có sử dụng cát nghiền theo quy định tại Điều 15, 35 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đồng thời gửi kết quả về Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp, đánh giá làm cơ sở nghiên cứu xây dựng bổ sung vào hệ thống định mức dự toán chung do Bộ Xây dựng ban hành. 

3. Lộ trình sử dụng tỷ lệ cát nhân tạo làm vật liệu san lấp trong công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công

Hiện chưa có lộ trình sử dụng tỷ lệ cát nhân tạo làm vật liệu san lấp trong công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Theo văn bản số 2274/VPCP-CN Ngày 25/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, theo đó: “Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 về việc nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất và sử dụng cát nhân tạo, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên làm vật liệu san lấp tại các công trình xây dựng”.

Đồng thời, trong thời gian qua thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ ban hành tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017, trong đó yêu cầu các Bộ ngành và địa phương đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây dựng ở một số địa phương, giải pháp sản xuất vật liệu thay thế cát tự nhiên, Bộ Xây dựng đã chủ động xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 về Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2020, định hướng đến năm 2050, trong đó đưa ra các mục tiêu, giải pháp để khuyến khích đầu tư sản xuất cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5511/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)