Trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng

Thứ sáu, 18/09/2020 16:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/8/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7143/VPCP-PL đính kèm văn bản số 284/ĐĐBQH-VP ngày 17/8/2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng về việc chuyển kiến nghị của cử tri liên quan đến quy định của Luật Nhà ở. Theo đó, cử tri Thành phố Đà Nẵng viện dẫn quy định tại khoản 3 Điều 42 của Luật Đất đai 2003 và cho rằng quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Nhà ở 2014 gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân thuộc diện giải tỏa, đền bù giai đoạn trước khi có Luật Nhà ở 2014 được ban hành và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh Luật Nhà ở 2014.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4551/BXD-QLN trả lời như sau:

Tại Điều 85 Luật Đất đai 2013 (Luật này thay thế Luật Đất đai 2003) đã quy định: (1) UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất; (2) Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư.

Tại Điều 26 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã quy định: Dự án tái định cư được lập và phê duyệt độc lập với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng phải bảo đảm có đất ở, nhà ở tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

Tại khoản 3 Điều 36 Luật Nhà ở 2014 đã quy định: Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước hoặc đầu tư ....để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư. Tại Điều 80 của Luật Nhà ở 2014 đã quy định về các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trong đó có Nhà ở để phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 30 và quy định tại khoản 4 Điều 31 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/5/2015 của Chính phủ thì đối tượng là hộ gia đình, cá nhân khi bị Nhà nước thu hồi đất nếu có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư mà mua nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng thì hộ gia đình, cá nhân này thực hiện ký hợp đồng mua bán, thuê hoặc thuê mua nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên của pháp luật về nhà ở thì quyền lợi của các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách được tái định cư hoàn toàn được bảo đảm và không bị ảnh hưởng như nội dung nêu trong kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng. Đối với nội dung đề nghị điều chỉnh Luật Nhà ở 2014 theo hướng bảo vệ quyền lợi của người dân thuộc diện giải tỏa, đền bù, Bộ Xây dựng xin ghi nhận để tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi Luật Nhà ở theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4551/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)