Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 21/07/2020 15:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020 với các nội dung kiến nghị:

1. “Về các mô hình quản lý dự án: Đề nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh mục 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP theo hướng linh hoạt cho người quyết định đầu tư và chủ đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được phép lựa chọn các loại mô hình. Hiện nay theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP có 4 loại mô hình quản lý dự án (Ban quản lý dự án một dự án; thuê tư vấn quản lý dự án; chủ đầu tư tự thực hiện; thuê ủy thác ban QLDA chuyên ngành hoặc khu vực). Do đó đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 làm cho người quyết định đầu tư và chủ đầu tư các dự án này chỉ có một cách lựa chọn duy nhất. Trong khi đó tại một số Ban QLDA chưa đủ năng lực hoạt động theo loại, cấp công trình hoặc khó khăn trong thiếu hướng dẫn về hợp đồng ủy thác và quy định trách nhiệm các bên khi ký kết hợp đồng”.

Về kiến nghị này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3470/BXD-HĐXD ngày 20/7/2020 có ý kiến như sau:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, trong đó đã có nội dung sửa đổi về hình thức quản lý dự án theo hướng linh hoạt cho người quyết định đầu tư tự quyết định hình thức quản lý dự án như kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam. Theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, các hình thức quản lý dự án bao gồm: (1) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, (2) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án, (3) Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc, (4)Tổ chức tư vấn quản lý dự án. Hợp đồng ủy thác quản lý dự án được thực hiện trên cơ sở mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án.

2. “Về Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử, Bộ Xây dựng có trả lời trên mục giải đáp chính sách online thời điểm Chủ đầu tư có đề xuất về yêu cầu ủy thác quản lý dự án gửi Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực để có thỏa thuận sơ bộ về 3 việc nhận ủy thác quản lý dự án là sau khi có quyết định phê duyệt dự án. Vậy đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn Định mức chi phí quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi có quyết định phê duyệt dự án tương ứng với bao nhiêu phần trăm định mức quản lý dự án. Việc quản lý dự án trước khi ký ủy thác thì Chủ đầu tư được thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án có năng lực phù hợp để thực hiện hay không”.

Về kiến nghị này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng như kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam. Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện dự án đến giai đoạn bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, theo đó trước khi ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án (giai đoạn thực hiện dự án), chủ đầu tư được ký hợp đồng với tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án ở giai đoạn chuẩn bị dự án, tổng chi phí quản lý dự án trong trường hợp nêu trên không vượt chi phí quản lý dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3470/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)