Định mức công tác gia cố nền đập bằng phụt vữa xi măng bồi tường lỗ khoan, dự án thủy điện Thượng Kon Tum

Thứ sáu, 11/09/2020 17:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1122/VSH-KHĐT ngày 24/6/2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh về việc xin ban hành định mức Gia cố nền đập bằng phụt vữa xi măng bồi tường lỗ khoan, dự án thủy điện Thượng Kon Tum và tài liệu gửi bổ sung ngày 06/8/2020.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 4430/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Theo Quyết định số 999/2015/QĐ-VSH-HĐQT ngày 22/7/2015 của Công ty Cổ phẩn thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án thủy điện Thượng Kon Tum; dự án thủy điện Thượng Kon Tum thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 13 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP thì đối với các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức hoặc áp dụng các định mức xây dựng tương tự ở các công trình khác. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức xây dựng quy định ở khoản 3 và 4 Điều này. Tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính hợp lý, chính xác của các định mức xây dựng đã thực hiện.

2. Một số ý kiến nhận xét về định mức

- Các hồ sơ, tài liệu xây dựng định mức công tác gia cố nền đập bằng phụt vữa xi măng bồi tường lỗ khoan bao gồm: Các biên bản hiện trường; bản vẽ hoàn công; các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng; kết quả đo đạc, thí nghiệm; các phiếu khảo sát thực tế và kết quả tính toán là đầy đủ theo quy định.

- Phương pháp xây dựng định mức phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- Về trị số hao phí định mức

+ Hao phí nhân công, máy thi công được phân tích, tính toán trên cơ sở số liệu nhật ký thi công công trình, kết hợp khảo sát hiện trường theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công là phù hợp.

+ Hao phí vật liệu được đề xuất theo hao phí vật liệu Công tác phụt vữa xi măng bentonite bồi tường lỗ khoan được Bộ Công nghiệp ban hành tại Quyết định số 3916/QĐ-BCN ngày 28/12/2006, có kiểm chứng với số liệu thực tế là phù hợp. Tuy nhiên, đối với hao phí vật liệu khác (chiếm tỷ lệ 10% trong định mức) chưa có thuyết minh, đánh giá trong hồ sơ định mức gửi kèm theo; vì vậy, đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh rà soát cho phù hợp với thực tế thực hiện, đảm bảo hiệu quả về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4430-BXD-KTXD_11092020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4430/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)