Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng

Thứ sáu, 11/09/2020 17:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/9/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 4428/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng công trình giao thông.

1. Việc áp dụng định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng và Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 05/9/2020), được quy định cụ thể như sau:

- Định mức dự toán công tác Làm mặt đường láng nhựa (mã hiệu AD.24230) đã được Bộ Xây dựng bổ sung vào sau định mức Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc Axit (mã hiệu AD.24220) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD tại Phụ lục II, Thông tư số 02/2020/TT-BXD;

- Đối với công tác thi công tưới lớp dính bám mặt đường áp dụng theo định mức Tưới lớp dính bám mặt đường (mã hiệu AD.24200);

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng yêu cầu đặt trạm trộn tại công trình để sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa thì áp dụng định mức Sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa (mã hiệu AD.26100) được quy định tại Chương IV: Công tác thi công đường cho phù hợp. Trường hợp mua bê tông nhựa nóng tại các trạm trộn thương mại thì căn cứ theo giá thị trường;

- Đối với công tác sản xuất thi công cọc tiêu, cột km biển báo hiệu đường bộ, việc xác định đơn giá cho các công tác này căn cứ theo định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành hoặc căn cứ theo giá thị trường;

- Đối với công tác lắp đặt cấu kiện rãnh bê tông cốt thép mặt cắt dạng chữ U như nêu tại Văn bản số 262/SGTVT-TĐ&QLCL áp dụng Định mức lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn (mã hiệu AG.41610, AG.42100) được quy định tại Chương VII – Công tác bê tông đúc sẵn theo biện pháp lắp đặt (bằng cần cẩu hoặc bằng thủ công) và trọng lượng cấu kiện cho phù hợp;

- Trường hợp thi công mặt đường bê tông có bố trí khe co, khe giãn, khe dọc có thanh truyền lực bằng thép thì việc gia công, lắp đặt các khe này áp dụng theo định mức gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, đường bê tông (mã hiệu AL.24100) được quy định tại Chương XI: Các công tác khác;

- Định mức công tác bảo dưỡng công trình giao thông trong đô thị được quy định tại Chương III, IV kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD. Đối với định mức công tác bảo dưỡng công trình giao thông ngoài đô thị, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ nghiên cứu định mức do Bộ Giao thông vận tải ban hành cho các công tác này để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

2. Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì trên cơ sở phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng hướng dẫn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xác định và ban hành định mức dự toán xây dựng cho các công việc đặc thù của địa phương sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Do đó, đối với công tác lắp đặt cột, biển báo phản quang cho các loại biển; định mức vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng, vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa, đá dăm gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ô tô tự đổ 5t, 22t, 27t (như nêu tại Văn bản số 262/SGTVT-TĐ&QLCL) Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức xây dựng định mức cho phù hợp với điều kiện đặc thù tại địa phương theo quy định nêu trên.

3. Đối với kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ về việc bổ sung quy định phân loại bitum trong hệ thống định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành, Bộ Xây dựng nghiên cứu, bổ sung theo quy định.

4. Việc áp dụng hệ thống định mức xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn Nghị định này do Bộ Xây dựng ban hành.

5. Theo quy định tại điểm a, Mục 2 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đối với việc áp dụng định mức xây dựng của các công việc chuyên ngành, đặc thù để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và các chủ thể liên quan được tham khảo, vận dụng, áp dụng cơ sở dữ liệu hiện có về hệ thống định mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố trước thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực hoặc tham khảo, vận dụng, sử dụng định mức của các công trình, dự án tương tự đã thực hiện làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc tham khảo, vận dụng, áp dụng định mức phải đảm bảo không cao hơn định mức được tham khảo, vận dụng, áp dụng.

6. Đối với các công tác xây dựng công trình giao thông như nêu tại Văn bản số 262/SGTVT-TĐ&QLCL chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong hệ thống định mức thì Chủ đầu tư xem xét tham khảo, vận dụng, áp dụng định mức và báo cáo Người quyết định đầu tư để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng như quy định nêu tại mục 4, 5 văn bản này.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4428-BXD-KTXD_11092020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4428/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)