Hướng dẫn về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án

Thứ ba, 09/06/2020 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 230/BQLPTĐT-P.QLSDVNN ngày 07/4/2020 của Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc xin ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy mô (nhóm) mới của dự án và xác định cấp có thẩm quyền thẩm định điều chỉnh dự án khi thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đã và đang áp dụng quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP khi Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2737/BXD-KTXD ngày 09/6/2020 có ý kiến như sau:

1. Về xin ý kiến của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

Theo nội dung tại văn bản số 230/BQLPTĐT-P.QLSDVNN, Dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Thành phố Hải Phòng giai đoạn 1 được phê duyệt tại Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 và đã được điều chỉnh 03 lần tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 23/9/2013, Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 và Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 02/1/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 và khoản 1 Điều 37 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì dự án đầu tư xây dựng phê duyệt trước ngày 10/5/2015 thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ và sẽ tiếp tục thực hiện theo các quy định của Nghị định này.

Đối với dự án sử dụng vốn vay ODA và được thực hiện trong thời gian dài với nhiều sự thay đổi về quy định pháp luật như Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành từ năm 2015 thì ngoài các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cần phải căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan và Hiệp định vay vốn đã ký kết để thực hiện cho phù hợp.

2. Về thẩm quyền thẩm định điều chỉnh dự án

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định “việc điều chỉnh dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình của các dự án này nếu được thực hiện sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định này”. Theo đó, thẩm quyền thẩm định điều chỉnh dự án, thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2737-BXD-KTXD_09062020.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2737/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)