Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 724/QĐ-BXD ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

Thứ tư, 02/12/2020 13:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1522/QĐ-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 724/QĐ-BXD ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 như sau:

1.  Sửa đổi nội dung về “Đơn vị đầu mối tổng hợp, cập nhật dữ liệu/chủ trì” tại điểm a, b, c, d mục 1 và điểm d, đ mục 3 phần III của Kế hoạch từ “Vụ Pháp chế” thành “Văn phòng Bộ”

2. Sửa đổi nội dung về đơn vị chủ trì theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của Bộ Xây dựng tại mục 4 phần IV của Kế hoạch từ “Vụ Pháp chế” thành “Văn phòng Bộ”.

3. Bổ sung vào mục 4, 5 phần III của Kế hoạch như sau: “Đơn vị đầu mối tổng hợp, đôn đốc: Vụ Pháp chế”.

4. Bổ sung thêm mục 9 phần III của Kế hoạch như sau: “9. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong việc sử dụng phần mềm thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh do Văn phòng Chính phủ xây dựng

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên”

5. Bổ sung thêm mục 10 phần III của Kế hoạch như sau: “10.Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 6 tháng, 01 năm gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị đầu mối tổng hợp: Văn phòng Bộ”

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1522/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)