Thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025

Thứ sáu, 17/07/2020 14:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 941/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 gồm:

I. Tổ công tác:

1. Ông Tạ Quang Vinh - Chánh văn phòng Bộ, Tổ trưởng

2. Bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ pháp chế, Tổ phó

3. Ông Hoàng Hải Vân - Phó Chánh Văn phòng, Tổ phó

4. Ông Nguyễn Quang Hiệp - Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, thành viên

5. Ông Võ Chí Toàn - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, thành viên

6. Ông Ngô Lâm - Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thành viên.

7. Ông Vũ Anh Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, thành viên.

8. Bà Đặng Anh Thư - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, thành viên.

9. Ông Phạm Như Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, thành viên.

10. Ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, thành viên.

11. Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, thành viên.

12. Bà Trương Thị Thu Thanh - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, thành viên.

13. Ông Bạch Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, thành viên.

14. Bà Vũ Thị Hường - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, thư ký Tổ công tác.

II. Tổ giúp việc

1. Ông Hoàng Hải Vân - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng

2. Bà Vũ Thị Hường - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, thành viên.

3. Bà Nghiêm Thị Thúy Giang - Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, thành viên

4. Ông Nguyễn Thế Anh - Phó Chánh Văn phòng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thành viên

5. Ông Đoàn Mạnh Hùng - Chánh Văn phòng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, thành viên

6. Bà Lý Thị Thanh Hoa - Phó Trưởng phòng Quản lý nhà ở và công sở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, thành viên

7. Ông Đỗ Đức Thắng - Phó Chánh Văn phòng, Cục Kinh tế xây dựng, thành viên

8. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Chuyên viên chính, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, thành viên

9. Bà Phạm Thị Huyền - Chuyên viên, Vụ Pháp chế, thành viên

10. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Chuyên viên, Cục Phát triển đô thị, thành viên

11. Ông Lê Việt Phương - Viên chức, Cục Hạ tầng kỹ thuật, thành viên

12. Ông Nguyễn Tiến Đỉnh - Chuyên viên, Vụ Vật liệu xây dựng, thành viên

13. Ông Nguyễn Trung Kiên - Chuyên viên, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, thành viên

14. Ông Vũ Văn Luân - Viên chức, Trung tâm Thông tin, thành viên

15. Ông Đinh Tuấn Nghĩa - Chuyên viên, Văn phòng Bộ, thư ký Tổ giúp việc.

Theo Quyết định thành lập, Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các vụ, cục, đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 724/QĐ-BXD ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 và các năm tiếp theo.

Tham gia các khóa tập huấn do Văn phòng Chính phủ tổ chức và tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (sau đây gọi là Hệ thống phần mềm); quản lý, cấp tài khoản sử dụng phần mềm cho các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan bảo đảm an toàn thông tin đối với Hệ thống phần mềm.

Đôn đốc, kiểm tra các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan thục hiện thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tổ chức tham vấn, đối thoại với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc bất cập, cũng như phương án tháo gỡ.

Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện và phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kiểm soát chặt việc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định mới liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; hạn chế tối đa việc ban hành quy định mới trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tuân thủ chi tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết 68.

Chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, cập nhật kịp thời các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa vào Hệ thống phần mềm; cập nhật kịp thời các quy định mới trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ trong chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ.

Tuyên truyền, tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Định kỳ hàng tháng, tổ chức giao ban với các vụ, cục, đơn vị liên quan về tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết; kịp thời báo cáo Bộ trưởng biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và phê bình những cá nhân, tổ chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động của Tổ công tác và chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác. Các thành viên Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo phân công, chỉ đạo của Tổ trường Tổ giúp việc. Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 941/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)