Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị

Thứ tư, 01/07/2020 15:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 887/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị, bao gồm các ông, bà có tên sau:

I. Ban soạn thảo

1. Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng Ban;

2. Ông Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng Ban;

3. Ông Bùi Tất Hợp, Phó Vụ trưởng, Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

4. Bà Nguyễn Chi Lan, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp - Thành viên;

5. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng, Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

6. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Thành viên;

7. Bà Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng, Vụ Chính sách và pháp chế, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Song Lâm, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

10. Ông Trần Minh Phương, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

11. Bà Đặng Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Thành viên;

12. Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng - Thành viên;

13. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên;

14. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng - Thành viên;

15. Ông Phạm Như Huy, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

16. Bà Trương Thị Thu Thanh, Phó Cục trưởng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

17. Ông Hoàng Xuân Hiệp, Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

18. Ông Hoàng Hải Vân, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

19. Ông Lê Văn Lãng, Phó Chánh Thanh tra, Bộ Xây dựng - Thành viên;

20. Bà Đỗ Thị Phong Lan, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng - Thành viên;

21. Ông Nguyễn Dư Minh, Trưởng phòng, Phòng Thẩm định dự án đầu tư Phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên;

22. Ông Lê Hoàng Trung, Chánh Văn phòng, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên.

II. Tổ biên tập:

1. Ồng Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Tổ trưởng;

2. Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Tổ phó;

3. Ông Trần Anh Tuấn, Chuyên viên chính, Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

4. Ông Mai Đa Nhiêm, Chuyên viên chính, Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ - Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng, Phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp - Thành viên;

6. Ông Phạm Thanh Tùng, Chuyên viên, Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

7. Ông Đỗ Thành Quảng, Phó Trưởng phòng, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chuyên viên, Vụ Chính sách và pháp chế, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

9. Ông Lưu Quang Thìn, Chuyên viên, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

10. Ông Trần Quốc Khánh, Chuyên viên, Phòng Chế độ - Dự toán, Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

11. Bà Lê Thị Hà, Chuyên viên chính, Văn phòng Bộ Xây dựng - Thành viên;

12. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Thành viên;

13. Bà Nguyễn Lý Hồng, Chuyên viên chính, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng - Thành viên;

14. Ông Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý nhà ở và công sở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên;

15. Ông Đỗ Quốc Khánh, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng - Thành viên;

16. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng, Phòng Quản lý dự án, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

17. Bà Nguyễn Thùy Lê, Chuyên viên, Phòng Định mức - Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

18. Ông Ngô Thế Vinh, Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

19. Ông Nguyễn Đức Tài, Chuyên viên, Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Xây dụng - Thành viên;

20. Bà Phạm Thị Thu Hương, Chuyên viên, Phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng - Thành viên;

21. Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dụng - Thành viên;

22. Ông Nguyễn Dư Minh, Trưởng phòng, Phòng Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên;

23. Ông Lê Hoàng Trung, Chánh Văn phòng, Cục Phát triển đô thị - Thành viên;

24. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Trưởng phòng, Phòng Chiến lược và Kế hoạch phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên;

25. Ông Phạm Thanh Tùng, Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên;

26. Bà Đỗ Trúc Phương, Phó Trưởng phòng, Phòng Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thư ký Tổ biên tập.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54, Điều 90 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26, 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo, thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, soạn thảo và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo quy định của pháp luật.

Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban soạn thảo, Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 887/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)