Tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung

Thứ hai, 25/05/2020 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2471/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung.

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.

Căn cứ vào nội dung quy định tại Điều 2 (mục 6) và Điều 3 của Quyết định số 567/QĐ-TTg về trách nhiệm của các địa phương, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục thúc đẩy Chương trình phát triển vật liệu xây không nung giai đoạn tiếp theo (theo Đề cương tại phụ lục đính kèm), gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 31/8/2020 để tổng hợp. (File mềm gửi về địa chỉ Email: lvanke@yahoo.com.vn).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2471-BXD-VLXD_25052020.pdf
BXD_2471-BXD-VLXD_25052020.docx


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2471/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)