Trường hợp chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo trì bảo dưỡng có cần chứng chỉ năng lực xây dựng không?

Ngày cập nhật: 05/07/2021

Hỏi: (Dương Cao Sơn - sondc@vst.gov.vn)

Công ty tôi đang tham gia gói thầu bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy phát điện và các thiết bị điện tòa nhà (máy biến áp, máy cắt...). Theo quy định thì chưa chi tiết, cụ thể việc bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện cần phải có chứng chỉ năng năng xây dựng. Do vậy, trường hợp chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo trì bảo dưỡng có cần chứng chỉ năng lực xây dựng không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì “Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình; bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình đảm bảo an toàn nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình”.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thi công xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Do đó, trường hợp công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện tòa nhà có công việc lắp đặt bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị điện thì nhà thầu thực hiện phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp theo quy định.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng