Xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày cập nhật: 31/12/2020

Hỏi: (Hoàng Minh Khanh - hoangminhkhanh.ctn@gmail.com)

Câu hỏi 1. Về xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD:

Theo Thông tư 16/2019/TT-BXD quy định: Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành từ bảng số 2.4 đến bảng số 2.13 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Tuy nhiên, trong trường hợp dự án gồm nhiều công trình (giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi,..) thì định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) được xác định như thế nào? Xác định riêng theo quy mô chi phí xây dựng của từng loại công trình hay theo quy mô chi phí xây dựng chung của tất cả các loại công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt?

Câu hỏi 2. Về cách xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng cho hạng mục bổ sung:

Trước đây đơn vị chúng tôi đã ký và thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công cho 1 dự án, hồ sơ đã được nghiệm thu, phê duyệt và dự án đang trong quá trình triển khai thi công.

Đến nay, dự án tiếp tục bổ sung đầu tư thêm hạng mục phát sinh mới. Dự án tiến hành lập điều chỉnh dự án (thiết kế cơ sở bổ sung) và thiết kế bản vẽ thi công cho hạng mục bổ sung.

Vậy khi xác định chi phí thiết kế cơ sở và chi phí thiết kế xây dựng cho hạng mục bổ sung chúng tôi xác định định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) theo quy mô chi phí xây dựng của riêng hạng mục bổ sung hay xác định theo quy mô giá trị xây dựng của cả dự án sau khi điều chỉnh (gồm hạng mục đã duyệt và hạng mục bổ sung)?

Trả lời:

Câu 1. Việc xác định chi phí thiết kế xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại mục II, Phụ lục số 2 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Chi phí thiết kế xây dựng xác định bằng định mức tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Câu 2. Chi phí thiết kế bổ sung hạng mục, chi phí điều chỉnh thiết kế xác định bằng cách lập dự toán như hướng dẫn tại Phụ lục số 3 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Cục Kinh tế Xây dựng