Điều kiện nghiệm thu công tác nạo vét duy tu hệ thống thoát nước đô thị

Ngày cập nhật: 31/07/2020

Hỏi: (Tú Anh - tranchinhq8@gmail.com)

Tôi đang làm công tác duy tu nạo vét thoát nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại đang áp dụng Quyết định 3206/QD- UBND ngày 21/6/2017 Ban hành quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trên 1 tuyến đường đầu tháng khi làm kế hoach chúng tôi đi kiểm tra các vị trí đầu giữa cuối nếu lượng bùn trên 20cm theo quy định sẽ được đưa vào kế hoạch thực hiện, vào thời điểm nghiệm thu kiểm tra lượng bùn dưới 5cm thì đạt và được tiến hành nghiệm thu. Tuy nhiên khi do lượng bùn trong lòng cống không đều khi đưa ra kế hoạch dự toán 150m3 nhưng khi nào vét khối lượng bùn <1/3 khối lượng dự toán. Như vậy chúng tôi có được nghiệm thu các công tác thực hiện hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 38 và Điều 41 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì công tác nạo vét, duy tu hệ thống thoát nước đô thị là công việc được thực hiện trong giai đoạn vận hành, bảo trì công trình; theo đó, các điều kiện để nghiệm thu công việc này phải được quy định rõ trong quy trình bảo trì công trình xây dựng. Như vậy, trường hợp nạo vét đạt yêu cầu theo quy định của quy trình bảo trì và hợp đồng giữa các bên thì các bên tiến hành nghiệm thu theo quy định

Cục Giám định