Thẩm quyền thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án

Ngày cập nhật: 22/06/2020

Hỏi: (Nguyễn Đình Cảm - taichinhdinhquan@gmail.com)

Hiện nay trên địa bàn huyện Định Quán có một số công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn đầu tư công) đã được UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo thẩm quyền. Đến nay, sau khi có các thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 thì các chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh dự toán theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP (tăng giảm các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư), đồng thời xin ý kiến UBND huyện chấp thuận cho điều chỉnh dự toán và UBND huyện chấp thuận cho phép điều chỉnh. Chủ đầu tư ra quyết định điều chỉnh dự toán trong quyết định báo cáo kinh tế kỹ thuật. Chủ đầu tư điều chỉnh như vậy đúng hay sai?

Trả lời:

1. Việc xử lý chuyển tiếp trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP.
 
2. Theo quy định tại khoản 10 Điều 6 Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm cả báo cáo kinh tế - kỹ thuật) do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định, làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt. 


Cục Kinh tế Xây dựng