Dự án từ các nước ASEAN đầu tư vào Vĩnh Phúc chiếm 11% về số lượng và gần 14% về vốn đăng ký(14/08/2017)

Chiếm 11% số dự án, gần 14% vốn đăng ký nhưng 27 dự án của các nhà đầu tư từ các nước khối ASean đang đầu tư tại tỉnh không chỉ đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho Vĩnh Phúc. 

Tìm theo ngày :