Hỗ trợ nhà ở đối với trường hợp hộ có tên trong danh sách phê duyệt được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg đối với Sở Xây dựng Thanh Hóa(18/04/2013)

Ngày 09/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 18/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc hỗ trợ nhà ở đối với trường hợp hộ có tên trong danh sách phê duyệt được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (sau đây gọi là Quyết định 167) như sau:

Tìm theo ngày :