Tên đề tài: Điều tra, khảo sát và đánh giá định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam. Kiến nghị một số nội dung cần điều chỉnh.(06/07/2009)

Mã số đề tài: Dự án sự nghiệp kinh tế.Chủ nhiệm đề tài: ThS.KTS. Vương Anh Dũng.Cơ quan chủ trì thực hiện: Vụ Kiến trúc, quy hoạch xây dựng-BXD.Địa chỉ tài liệu: KQNC.1147 / 1148. Thư viện KHCN-Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :