TP Hồ Chí Minh: Ưu tiên thu hút ngành nghề gắn với cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số vào Khu Công nghệ cao(05/05/2020)

UBND TP đã yêu cầu Ban Quản lý Khu Công nghệ cao trong năm 2020 ưu tiên thu hút những ngành nghề gắn với cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số; nghiên cứu Đề án Đô thị thông minh, Đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía đông TP để hoạch định các chiến lược phù hợp, khẳng định vai trò của Khu Công nghệ cao là một thành tố quan trọng trong các đề án này; tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại và tiên tiến, từng bước trở thành Khu Công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo.

Tìm theo ngày :