Địa phương trắng quy hoạch nông thôn mới(05/06/2012)

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn được khởi động cách đây gần 5 năm. Đảng, nhà nước và các cấp, các ngành đang huy động mọi nguồn lực thực thi chủ trương này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đang tạo ra "độ vênh” rất lớn ở nhiều tỉnh và khu vực. Thậm chí đến thời điểm này vẫn còn một số địa phương "trắng” quy hoạch xây dựng NTM.

Tìm theo ngày :