Hà Nội: Đổi mới để giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính(29/09/2020)

Để đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính theo đúng mong muốn của Chính phủ thì điều kiện kiên quyết là phải có hệ thống một cửa và Cổng Dịch vụ công của địa phương kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tìm theo ngày :