Triển khai thi hành Luật Kiến trúc theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019

Thứ hai, 13/07/2020 17:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/7/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3367/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai thi hành Luật Kiến trúc theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019.

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc. Bộ Xây dựng là cơ quan có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo về các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Kiến trúc (kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019) gồm:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Kiến trúc; đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật Kiến trúc.

3. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật và hướng dẫn thi hành Luật: Chủ trì xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chuyển đổi sang Quy chế quản lý kiến trúc; Quy chế quản lý kiến trúc.

Báo cáo xin gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/7/2020 để Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3367-BXD-QHKT_13072020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3367/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)