Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2020

Thứ sáu, 06/03/2020 20:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/03/202, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 289/QĐ-BXD về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2020.

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK,CLP) năm 2020 là nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2016 – 2020.

Chương trình THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP  ngày 01/01/2020 của Chính phủ theo Quyết định số 58/QĐ-BXD ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Quyết định số 96/QĐ-BXD ngày 23/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, thực hiện đồng bộ công tác THTK, CLP với công tác chống tham nhũng, cải cách hành chính, rà soát, xây dựng kịp thời và bổ sung sửa đổi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;

Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các tập thể và cá nhân nhằm khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực trong cơ quan, đơn vị; Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị và thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện tốt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong năm 2020.

Cụ thể, Chương trình đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư xây dựng.

- Điều hành, kiểm soát chặt chẽ dự toán ngân sách nhà nước được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Không sử dụng vốn vay để mua sắm ô tô, vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành, chi đào tạo, hội thảo.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn năm 2020 được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

- Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 để góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/03/2020.

Nội dung chi tiết xem tại tệp dính kèm:
BXD_289-QD-BXD_06032020.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 289/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)