Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 

Thông báo đã chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng với Kiểm soát viên và Người đại diện của các Tổng công ty là công ty TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng và các Tổng công ty là công ty cổ phần có vốn góp của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 18/6/2015, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 718/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và Người đại diện tại doanh nghiệp.

    Trang   ‹‹ Trước 2

LIÊN KẾT WEBSITE