Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 

Ngày 17/3/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 147/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011 - 2016, nhiệm vụ đến năm 2020.

 

Ngày 10/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn số 501/BXD-KHTC gửi các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ; Người đại diện vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP về việc nâng cao công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

 

Thông báo đã chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng với Kiểm soát viên và Người đại diện năm 2016 của các Tổng công ty là công ty TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng và các Tổng công ty là công ty cổ phần có vốn góp của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 07/10/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2192/BXD-QLDN thông báo và mời các nhà đầu tư quan tâm, mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược sau khi cổ phần hóa các Công ty mẹ - Tổng công ty: Sông Đà, IDICO, HUD, VICEM.

 

Thông báo đã chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng với Kiểm soát viên và Người đại diện của các Tổng công ty là công ty TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng và các Tổng công ty là công ty cổ phần có vốn góp của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 18/6/2015, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 718/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và Người đại diện tại doanh nghiệp.

    Trang   ‹‹ Trước 2

LIÊN KẾT WEBSITE