Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống Dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội
3/1/17 9:59 AM

Ngày 02/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội (sau đây gọi là Chỉ thị số 24/CT-TTg) nhằm khắc phục những hạn chế trong phát triển hệ thống Dịch vụ xã hội trong thời gian qua như: chưa đảm bảo nguyên tắc đa dạng có tính chia sẻ giữa Nhà nước và xã hội; chưa khuyến khích được các thành phần kinh tế tham gia một cách có hiệu quả; thiếu tính liên kết giữa các quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển từng lĩnh vực dịch vụ, mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ thiếu tính đồng bộ và không gắn kết thống nhất thông qua chương trình phát triển đô thị; một số chỉ tiêu dịch vụ đô thị không còn phù hợp trong giai đoạn phát triển mới. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đã giao, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ sau đây: 

Xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg theo các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành và địa phương.

Định kỳ kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, gửi Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm theo địa chỉ: Cục Phát triển đô thị, Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 351/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_351-BXD-PTDT_27022017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE