Tin hoạt động
 
Quy trình thẩm định và thẩm quyền thẩm định cho dự án đầu tư xây dựng thuộc dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
4/2/18 3:00 PM

 Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 646/BXD-HĐXD gửi Trường Đại học Cần Thơ về quy trình thẩm định và thẩm quyền thẩm định cho dự án đầu tư xây dựng thuộc dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ.

Theo Khoản 21 Điều 4 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, các nguồn vốn thuộc vốn đầu tư công được liệt kê lần lượt, gồm: “vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư.”

Theo Khoản 44 Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, các nguồn vốn thuộc vốn nhà nước được liệt kê lần lượt theo từng nhóm nguồn vốn có tính chất tương tự, bao gồm: “vốn ngân sách nhà nước; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được đảm bảo bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.”

Theo quy định tại Khoản 21 Điều 4 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và Khoản 44 Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 nêu trên, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ không phải vốn ngân sách nhà nước.

Nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi nêu “vốn ODA, vốn vay ưu đãi là nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước” theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên theo Khoản 3 Điều 44 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP: “trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan, trừ dự án quan trọng quốc gia”. Theo Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP: “vốn nhà nước ngoài ngân sách là vốn nhà nước theo quy định của pháp luật nhưng không bao gồm vốn ngân sách nhà nước”.

Với các nội dung và căn cứ nêu trên, trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi có cấu phần xây dựng được thực hiện như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách đảm bảo các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng và thống nhất quản lý giữa các Luật hiện hành.

Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư phải chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế công nghệ (nếu có) và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 một cách chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn; có thể lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng nếu cần thiết, tổng hợp kết quả thẩm định, trình phê duyệt dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 646/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_646-BXD-HDXD_02042018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE