Tin hoạt động
 
Hướng dẫn về lựa chọn quản lý dự án đầu tư xây dựng
1/2/18 4:30 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 192/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Y tế tỉnh Trà Vinh về lựa chọn quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Theo đó, tại Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định “Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện”.

Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định “Ban QLDA chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm nhận ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư không đủ điều kiện để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định của pháp luật phù hợp với năng lực hoạt động và điều kiện cụ thể của mình. Việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện thông qua hợp đồng quản lý dự án được ký kết”.

Như vậy, việc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh đề xuất lựa chọn hình thức ủy thác quản lý dự án cho Ban quản lý dự án ngoài tỉnh có đủ năng lực thực hiện là phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng. Trình tự thực hiện ủy thác quản lý dự án được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 192/BXD-HĐXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE