Tin hoạt động
 
Thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
10/3/17 3:00 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 127/BXD-HĐXD gửi Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên về thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Theo đó, Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 42/NĐ-CP) về sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP - Báo cáo kinh tế kỹ thuật - không quy định thẩm quyền của thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của Tổng công ty nhà nước không do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc Tổng công ty không trực thuộc Bộ. Bộ Xây dựng ghi nhận nội dung này và sẽ bổ sung vào thông tư hướng dẫn Nghị định số 42/2017/NĐ-CP để thuận tiện cho việc quản lý và thực hiện thẩm định.

Đối với trường hợp dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách của Tổng công ty như đã nêu, đề nghị Tổng công ty áp dụng thực hiện theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 về thẩm quyền thẩm định: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng của báo cáo kinh tế kỹ thuật.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 127/BXD-HĐXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE