Tin hoạt động
 
Thành lập Chi nhánh trong lĩnh vực xây dựng
11/10/17 4:00 PM

Ngày 10/10/2017, Bộ Công Thương đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hồ sơ thành lập Chi nhánh trong lĩnh vực xây dựng kèm theo Hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 165/BXD-HĐXD ngày 08/11/2017 trả lời như sau:

1. Việc Nhà đầu tư pháp nhân quốc tịch Trung Quốc là King Facade Decoration Engineering Co.Ltd đăng ký thành lập chi nhánh tại Việt Nam được xem xét cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật Thương mại, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Do vậy, Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam, đối với nội dung dự kiến hoạt động của Chi nhánh liên quan đến lĩnh vực hoạt động xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan, khi tham gia hoạt động xây dựng, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hoạt động theo quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 165/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_165-BXD-HDXD_08112017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE