Tin hoạt động
 
Tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực
11/3/17 3:33 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 159/BXD-HĐXD gửi Kho Bạc Nhà nước về việc tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực. 

Sau khi nhận được Văn bản số 5090/KBNN-KSC ngày 23/10/2017 của Kho Bạc Nhà nước về đề nghị giải đáp vướng mắc về việc tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực theo Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng về Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng “Cán bộ, viên chức trong biên chế Ban QLDA chuyên ngành, khu vực không kiêm nhiệm các chức danh, nhiệm vụ công tác khác ngoài nhiệm vụ quản lý dự án được giao”. Theo đó, việc một số cán bộ thuộc biên chế tại Ban QLDA chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm nhiệm tại Ban QLDA y tế trọng điểm là phù hợp.

Đối với cán bộ thuộc biên chế của Ban QLDA chuyên ngành xây dựng công trình y tế khi được giao kiêm nhiệm quản lý các dự án thuộc Ban QLDA y tế trọng điểm thì được hưởng thêm mức lương kiêm nhiệm trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao tại các Ban. Mức lương kiêm nhiệm được chi trả theo quy định của Quy chế hoạt động của Ban và các quy định của pháp luật có liên quan về mức chi trả tiền lương cho người lao động.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 159/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_159-BXD-HDXD_02112017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE