Tin hoạt động
 
Xác định nguồn vốn sử dụng và hình thức quản lý dự án.
7/7/17 4:18 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1108/HCVN-ĐTXD ngày 21/6/2017 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc xác định nguồn vốn sử dụng và hình thức quản lý dự án. 

Về việc này, ngày 06/7/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 103/BXD-HĐXD trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 14, Điều 2, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Khoản 44, Điều 4, Luật Đấu thầu năm 2013 và Khoản 8, Điều 4, Luật Doanh nghiệp năm 2014, việc chủ đầu tư là Công ty cổ phần (Tập đoàn kinh tế nhà nước góp vốn trên 50% vốn điều lệ, phần góp vốn còn lại là của các tổ chức, cá nhân khác) sử dụng vốn của doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng được xem là nguồn vốn khác. Trường hợp Nhà nước trực tiếp góp vốn cùng Công ty cổ phần để thực hiện dự án đầu tư xây dựng với tỷ lệ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án được xem là nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định tại Khoản 5, Điều 13, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

2. Người quyết định đầu tư căn cứ vào quy mô, tính chất, nguồn vốn và điều kiện thực hiện dự án để quyết định hình thức quản lý dự án. Đối với dự án sử dụng vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án theo quy định tại Khoản 4, Điều 16, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách, việc thực hiện quản lý dự án thực hiện theo hình thức Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực. Hội đồng quản trị của Tập đoàn kinh tế xem xét, chấp thuận việc thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực trực thuộc các đơn vị thành viên để quản lý các dự án do các đơn vị thành viên quyết định đầu tư theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 6, Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 103/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_103-BXD-HDXD_06072017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE