Tin hoạt động
 
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
4/19/17 9:06 AM

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 536/VTHN-KHĐT ngày 08/3/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 53/BXD-HĐXD trả lời Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội như sau: 

Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 57 Luật Xây dựng năm 2014; thẩm quyền thẩm định thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình (Thông tư số 18/2016/TT-BXD).

Trường hợp thiết kế, dự toán xây dựng của dự án (dự án xây dựng công trình phục vụ tác nghiệp đường sắt nằm trong khu ga đường sắt) có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng có cấu phần xây dựng gồm các hạng mục công trình, công việc không quyết định đến mục tiêu đầu tư, an toàn trong vận hành và có tỷ trọng chi phí phần xây dựng nhỏ hơn 15% tổng mức đầu tư dự án thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của dự án theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 53/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_53-BXD-HDXD_18042017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE