Chức năng, nhiệm vụ
 
Vụ Quản lý doanh nghiệp
10/24/13 10:37 AM

Vị trí, chức năng: Vụ Quản lý doanh nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, phương án tái cấu trúc các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Xây dựng để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, kế hoạch tổng thể về sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ về sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ trình Bộ trưởng phê duyệt; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

4. Chủ trì nghiên cứu các mô hình tổ chức và quản lý các doanh nghiệp ngành Xây dựng; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả của từng loại mô hình tổ chức doanh nghiệp của ngành Xây dựng; đề xuất, phổ biến, nhân rộng các mô hình doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và các giải pháp đổi mới để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng;

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Bộ phê duyệt theo thẩm quyền: phương án cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, bộ phận doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc hai thành viên trở lên, công ty mẹ - công ty con; các đề án thành lập, chia tách, sáp nhập, chuyển đổi chủ sở hữu, giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

6. Chủ trì thẩm định để Bộ trình Chính phủ phê duyệt hoặc Bộ phê duyệt theo thẩm quyền Điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ; bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

7. Thẩm định, báo cáo Bộ có ý kiến về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ nắm giữ vốn và việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp của các doanh nghiệp cổ phần thuộc Bộ;

8. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ; tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

9. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tham gia ý kiến về phương án sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc các Bộ khác, các địa phương hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước;

10. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng về tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ sau cổ phần hóa theo quy định của pháp luật.

11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

11.1. Thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ;

11.2. Giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của Kiểm soát viên theo quy định tại quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật;

11.3. Tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ về hoạt động của Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ.

12. Xây dựng để Bộ trình Chính phủ ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, định hướng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

13. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ:

13.1. Thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc giao nhiệm vụ cho Người đại diện chủ sở hữu quyết định các nội dung liên quan đến:

a) Chiến lược; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm; chủ trương đầu tư và danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hàng năm của các doanh nghiệp;

b) Chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của các doanh nghiệp 100/% vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp; chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

13.2. Thẩm định, trình Bộ trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc để Bộ trình cấp có thẩm quyền quyết định: vốn điều lệ và điều chỉnh mức vốn điều lệ; công bố giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa; công bố giá trị thực tế vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần để bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần; chuyển doanh nghiệp 100% nhà nước sang công ty cổ phần;

13.3. Thực hiện việc theo dõi, giám sát ngành nghề kinh doanh, tổng hợp tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, tình hình tài chính, tài sản, công nợ, việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước của các doanh nghiệp thuộc Bộ;

13.4. Thực hiện giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp là công ty mẹ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật;

13.5. Thẩm tra báo cáo tài chính hàng năm, phân phối lợi nhuận, trích nộp và sử dụng các quỹ của các doanh nghiệp, trình Bộ trưởng chấp thuận hoặc giao nhiệm vụ cho người đại diện chủ sở hữu chấp thuận để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt;

13.6. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, ban hành Quy chế quản lý tài chính của đơn vị; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện;

13.7. Cùng với doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết các vướng mắc về tài chính, tài sản, tiền vốn của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ khi sắp xếp, cổ phần hóa;

13.8. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách và tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý tài chính, tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp có vốn nhà nước;

13.9. Xây dựng: cơ chế, chính sách về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

13.10. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, giúp Bộ trưởng quyết định việc cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ khi chuyển thành công ty cổ phần và bổ nhiệm các chức danh do Bộ quản lý tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ;

13.11. Thẩm định phương án thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoạt động tư vấn xây dựng và thi công xây dựng tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật;

13.12. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo về tình hình hoạt động, phát triển của doanh nghiệp ngành Xây dựng và các doanh nghiệp thuộc phạm vị quản lý của Bộ.

14. Là đầu mối giúp Bộ trưởng tổ chức sinh hoạt thường kỳ với đội ngũ Kiểm soát viên của các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

15. Theo dõi, tổng hợp tình hình đội ngũ người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

16. Hướng dẫn, hỗ trợ việc ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; hỗ trợ thông tin, tiếp thị và xúc tiến thương mại đối với các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng.

17. Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp được quyền:

17.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ;

17.2. Được Bộ trưởng uỷ quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Vụ theo quy định của Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức:

1. Vụ Quản lý doanh nghiệp có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu nhiệm vụ công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

2. Vụ trưởng và Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; phân công nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng.

4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguồn: Quyết định 977/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE